वयाच्या ३२ ते ४० शी दरम्यान महिलांना होते ‘ही’ गोष्ट क’रण्याची जास्त इ’च्छा, म्हणून वयाच्या ‘या’ ट’प्यात महिला होतात अधीकच…

। नमस्कार ।

बहुतांश म’हिला ह्या त्यांचे खरे वय किती आहे हे कधीच कोणाला सांगत नाहीत. या मागील कारणही तसेच असते. म’हिलांना असे वाटते की, जर आपण आपले खरे वय एखाद्या व्यक्तीला सांगितले तर, त्याचा आपल्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलतो. त्यामुळे आपले वय लपवण्यासाठी म’हिला अनेक वेळा वेग वेगळ्या शक्कल लावत असतात.

त्यामुळे पु’रुषांनासुद्धा म’हिलांचे खरे वय किती आहे हे समजण्यासाठी जास्त वेळ लागतो. बऱ्याच म’हिला अशाही आहेत की, त्यांना आपल्या वयाच्या किंवा त्या पेक्षा कमी वयाच्या पु’रुषांसोबत मैत्री करायला जास्त आवड असते. तसेच लग्नाच्या वेळी आपला होणार नवरा हा आपल्यापेक्षा उंचीने जास्त असावा असेही त्यांना वाटते.

पण महिला ह्या वयाच्या वेगवेगळ्या ट’प्यात गेल्यावर त्यांच्या आवडी निवडी या सतत बदलत असतात. आज आम्ही तुम्हाला या मागे नक्की काय कारण आहे हे सांगणार आहोत. चला तर मग जाणून घेऊया म’हिलांच्या काही गु’पित र’ ह’स्यांबद्दल.

जर आपण बघितले असेल तर, म’हिला ह्या वयाच्या वेगवेगळ्या टप्यात म्हणजे म’हिला जश्या वयाने वाढत जातात तश्या त्या अधिक प्रमाणात रो’ मँ’टिक होत जातात. या साठी एक सर्वेक्षण करण्यात आला आणि यामध्ये तब्बल २६०० म’हिलांना सामील करण्यात आले. या मध्ये सामिल असणाऱ्या ३५ वय वर्षाच्या म’हिलांनी असे सांगितले की, त्यांना या वयात जास्त रो’ मा’न्स करायला आवडते.

एखाद्या पु’रुष आणि म’हिलामध्ये जे सं बं’ध असतात त्यामध्ये शा री’रिक सं’ बंध होणे ही एक सामान्य गोष्ट आहे. या सर्व गोष्टींचा प’रिणाम हा त्यांच्या वै’वाहिक आयुष्यावर पडतो. जर नात्यात सं ‘बं’ध आणि विश्वास कायम असेल तर, ते नाते जास्त काळ टिकून राहते आणि ना’त्यात दुरावा निर्माण होत नाही.

आजच्या आधुनिक युगातील त’रुण पिढीला कमी वयातच लि’व्हिंग रि’ लेशनमध्ये राहण्याची जास्त स’वय झाली आहे. त्यामुळे अनेक वेळा त्यांच्या भा’वना आणि एकमेकांकडे बघण्याचे दृष्टीकोन बदलायला लागतात. त्यामुळे त्यांचे रि’ले’शन हे जास्त काळ टिकत नाही.

बहुतेक लोकांना असा गैरसमज असतो की, एखादी महिला २०-२२ वय वर्षाच्या टप्यात अधिक मा द’क आणिक उ’तेजक असतात. पण सर्वेक्षणात या सर्व गोष्टी खोट्या ठरल्या आहेत. जेव्हा २६०० महिलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले तेव्हा एक वेगळ्याच आणि ध’क्कादा’यक गोष्टीचा खुलासा झाला.

ज्या म’हिलांचे वय ३५-४० वर्ष आहे अश्या महिला जास्त मा’द’क आणि उ’ त्तेजक असतात. या वयाच्या म’हिलांमध्ये शा री’रिक सं’ बंध ठेवण्याची इच्छा ही जास्त प्रमाणात असते. त्यामुळेच बऱ्याच नात्यांमध्ये याच कारणांमुळे दु’रावा निर्माण होतो. या वयाच्या महिलांना जर वेळीच या सर्व गोष्टी मिळत न गेल्या तर त्या प’रपु’रुषांकडे आकर्षित व्हायला लागतात. त्यामुळे प्रत्येक पुरुषाने या गोष्टीकडे लक्ष द्यायला हवे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.